top of page
Kary.png

B E C A U S E   E V E R Y   P I C T U R E 

T E L L S   A   S T O R Y . . .

Ech freen mech dass de meng Seit fonnt hues an e bëssen méi iwert mech a meng Atbescht gewuer wëlls gin!

Komme mer fir d’éischt mol zu den Eckdaten: Ech heeschen Kary, komme vu Roeser a war main ganzt Lierwen schon vu Fotografie faszinéiert  Dowéinst hun ech mech och dozou décidéiert dës Begeeschterung weider auszebauen a muss soen, dass et di bäschten Entscheedung war - ech hu mein Beruff einfach immens gär!

H E L L O   Y O U ,

I ' M   K A R Y !

G A L L E R Y

M Y   L A T E S T   U P L O A D S

L I   &   J O É

C O U P L E S

C O S M O

A N I M A L S

L I T T L E   M A X I M A

F A M I L Y   M O M E N T S

P h o t o g r a p h y   h e l p s   p e o p l e   t o   s e e .

bottom of page